چندنکته برای اثربخشی زبان تبلیغاتی

چندنکته برای اثربخشی زبان تبلیغاتی : ۱. اجتناب از فنی بودن یکی از خطاهای شایع در تبلیغات، ارائه اطلاعات فنی بیش از حد است. این می‌تواند موجب از دست رفتن ...