ایران باستان

ایران باستان : به مدت بیش از هزار سال در بین قرون ۵۵۰ ق.م و ۶۵۱ میلادی بر روی خاور نزدیک و دیگر مناطق تاثیری فراوان قوی گذاشته می باشد ...