بدون هدف هیچ کاری نکنید

بدون هدف هیچ کاری نکنید : بدون هدف هیچ کاری نکنید :برای داشتن زندگی ایده آل، قدم ابتدا، داشتن هدف مشخص و تعیین مسیر میباشد چراکه بی هدف بودن، انسان را ...