چگونه با ایمیل تبلیغات کنیم؟

چگونه با ایمیل تبلیغات کنیم؟ هر کمپین تبلیغات ایمیلی باید با کسب مجوز از مخاطبان شروع شود. ابتدا، باید یک لیست ایمیل بزرگ و مرتبط با مخاطبان خود ایجاد کنید. ...