تبلیغات نامرئی چیست؟

تبلیغات نامرئی چیست؟ تبلیغات نامرئی یا "نهاده‌های غیرمستقیم" به روش‌ها و استراتژی‌هایی اشاره دارد که در آنها برند یا محصول به طور غیرآشکار یا به شکل زیرسطحی در معرض مخاطبان ...