تعریف تبلیغات چیست و کاربرد آن در کجاست؟

تعریف تبلیغات چیست و کاربرد آن در کجاست؟به نظر میرسد شکل‌های مختلف تبلیغات ، از زمان‌های دور با انسان همراه بوده‌اند. اگر بخواهیم آگهی‌های اشیاء گمشده را معیار قرار بدهیم، ...