روش تقویت اراده

روش تقویت اراده براساس یافته های نو علوم اعصاب، اراده با سه بخش از مغز در ارتباط میباشد که تمامی این بخش ها در قشر جلوی مغز (PFC) واقع شده ...