تکنولوژی نوار مغناطیسی و نحوه ذخیره سازی

تکنولوژی نوار مغناطیسی و نحوه ذخیره سازی : رسانه ای از جنس نوعی پلاستیک با غشائ فرومغناطیسی روی نواری طولانی که روی ریل هایی حرکت میکند . این رسانه ماهیتا ...