داشتن تفکر خلاقانه

داشتن تفکر خلاقانه به ندرت پیش می آید که ایده ای درخشان خودش زنگ در خانه ی شما را بزند. «جان اینگلدو»، در کتاب جدیدش به نام «چگونه ایده های ...