روزی یک عدد سیب بخور تا گرفتار دکتر نشوی

روزی یک عدد سیب بخور تا گرفتار دکتر نشوی : انگلیسی‌ها با خوردن روزی یک عدد سیب سالانه از ۸۵۰۰ مورد مرگ‌ومیر ناشی از بیماری‌های قلبی پیشگیری می‌کنند. نتایج یک پژوهش ...