فال ابجد

فال ابجد : حروف ابجد یک روش برای مرتب نمودن حروف زبان عربی میباشد که بر پایه الفبای اولیه خط فنیقی مرتب شده‌اند. ما گاهی این شیوه را در شماره‌گذاری ...