کوه اورست

کوه اورست : کجاست و چقدر ارتفاع دارد؟ صعود از اورست دشوار ولی شاید باورش سخت باشد که رسیدن به دامنه کوه از آن دشوارتر می باشد. حتی با پیشرفت ...