ویژگی افراد مضطرب

ویژگی افراد مضطرب : به طور کلی افراد مضطرب، تحمل دوری از افراد مورد علاقه شان را ندارند و گاهی دچار حالت های تشویش و گریه میشوند، هم چنین در ...