چرا نباید اصلا روی زمین خوابید؟

چرا نباید اصلا روی زمین خوابید؟خیلی از افراد خوابیدن روی زمین را ترجیح می بدهند یا به دلایلی مثل خستگی، تنبلی و... روی زمین به خواب می روند ولی میبایست ...