چرا نبایستی آگهی تکراری درج کنیم؟

چرا نبایستی آگهی تکراری درج کنیم؟ تعریف آگهی تکراری: ۱. چرا نبایستی آگهی تکراری درج کنیم؟ عنوان آگهی و توضیحات آن عینا تکراری باشد. ۲. کاربر ارجمند با درست کردن ...