7 چیز که مردم از آن می ترسند

 7 چیز که مردم از آن می ترسند 1- ترس از رعد و برق و طوفان 7 چیز که مردم از آن می ترسند: حال این چیزی میباشد که ما ...