باز سازی خانه چیست؟

باز سازی خانه چیست؟ به مجموعه فعالیت‌هایی که بصورت کلی یا جزئی، تغییراتی در سازه و ظاهر بنای ساختمان را درست کردن می‌کند، بازسازی می‌گویند. هدف اصلی بازسازی زیاد شدن ...