تبلیغات غیرمستقیم و شاید ناخواسته!

تبلیغات غیرمستقیم و شاید ناخواسته!  تبلیغات غیرمستقیم واژه‌ای است که به استفاده از روش‌ها و ابزارهایی اشاره دارد که در ظاهر هدف تبلیغ یک برند را ندارند، اما در باطن ...