راهکاری برای سحرخیز بودن

راهکاری برای سحرخیز بودن : امکان دارد شما هم این کارها را انجام دهید، ساعت زنگ میزند و شما خاموشش می نمایید. بعد از مکث کوتاهی، برمی خیزید و در تخت ...