یک خبر تبلیغاتی بسازید

یک خبر تبلیغاتی بسازید : خبر تبلیغاتی در واقع یک تبلیغ میباشد و هدف تبلیغاتی دارد، ولی بصورت خبرگونه نوشته میشود و قالب یک خبر را دارد. یکی از دلایل این ...