روند تبلیغات اینترنتی در دنیا

روند تبلیغات اینترنتی در دنیا

روند تبلیغات اینترنتی در دنیا : تبلیغات اینترنتی از وقت پیدایش (سال ۱۹۹۴) تا سال ۲۰۰۰ شاهد رشد زیاد زیادی بوده میباشد. بطوریکه حجم درآمد تبلیغات اینترنتی از رقم ۲۶۷ میلیون دلار در سال ۱۹۹۶ به رقم ۸۰۸۷ میلیون دلار در سال ۲۰۰۰ رسیده میباشد.

اما در بین سالهای ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ این صنعت شاهد رشد منفی بوده میباشد. روند رشد در سال ۲۰۰۳ تغییر جهت داده و دوباره شاهد رشد مثبتی در این صنعت می‌باشیم. 

میزان استقبال از تبلیغ در اینترنت در صنایع مختلف به یک اندازه نبوده است. در این میان محصول های مصرفی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند و کمترین سهم هم به صنایع بهداشتی و پزشکی تعلق داشته میباشد. در نمودار۲ درصد تبلیغات اینترنتی براساس گروه‌های اصلی صنایع، در سالهای ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ با یکدیگر مقایسه شده‌اند.

———————————————–

مطالب مرتبط: