فال ابجد

فال ابجد

فال ابجد : حروف ابجد یک روش برای مرتب نمودن حروف زبان عربی میباشد که بر پایه الفبای اولیه خط فنیقی مرتب شده‌اند.

ما گاهی این شیوه را در شماره‌گذاری موارد یا صفحات دیده‌ایم یا خودمان بکار گرفته‌ایم.

حروف ابجد به این شرح هستند:

«الف، ب، ج، د، ه، و، ز، ح، ط، ی، ک، ل، م، ن، س، ع، ف، ص، ق، ر، ش، ت، ث، خ، ذ، ض، ظ، غ» و اعداد ۱ تا ۱۰۰۰ با یک تقسیم‌بندی خاص به بیست و هشت حرف تقسیم شد‌ه‌اند.

البته این تقسیم‌بندی به دو شکل میباشد و همین میباشد که ابجد کبیر و ابجد صغیر را درست نمودن می‌کند.

حروف ابجد چیست؟ هر حرف ابجد با یک عدد متناظر میباشد.

برای این که به راحتی بتوانید حروف ابجد را حفظ نمایید هر چند حرف پیاپی به شکل واژه در آمده‌اند.

این واژه‌ها عبارتند از:

«اَبْجَدْ – هَوََّزْ – حُطّی – کَلَمَنْ – سَعْفَصْ – قَرَشَتْ – ثَخَِّذْ – ضَظِغْ»

از الفبای ابجد برای متناظر نمودن اعداد و واژه‌ها هم استفاده می‌شود.

به این ترتیب که برای هر حرف از واژه‌ای که بخواهند به عدد تبدیلش کنند، اعداد هر حرف را با هم جمع می‌کنند.

برای نمونه، ابجد واژهٔ «علی» برابر با ۱۱۰ و هم چنین ابجد «یاعلی» برابر با ۱۲۱ می باشد.

فال حروف ابجد

برای فال حروف ابجد به هر ماه طالعی نسبت داده‌اند که اسامی این ماه‌ها به ترتیب عبارت هستند از:

حمل
ثور
جوزا
سرطان
اسد
سنبله
میزان
عقرب
قوس
جدی
دلو
حوت

فال ابجد

فال ابجد

فال حروف ابجد

برای این که بتوانیم طالع شخصی را پیدا کنیم، میبایست نام خود او و نام مادرش را بر حسب حروف ابجد کبیر نوشته و اعداد متناظر با هر حرف را با هم جمع کنیم.

بعد حاصل جمع اسم خود نفر را با حاصل جمع اسم مادرش جمع کنیم و حاصل جمع را بر ۱۲ تقسیم کنیم.

باقیمانده این تقسیم عددی کمتر از ۱۲ می‌شود که همین طالع نفر را مشخص می‌کند و هر باقیمانده‌ای با یک ماه متناظر می باشد.

اگر باقیمانده تقسیم ۰ شد آن را متناظر با برج ۱۲ در پیشنهاد می‌گیریم.

برای مثال:

علی فرزند مرضیه

برای فال حروف ابجد علی فرزند مرضیه، اسم علی را به ابجد کبیر در میاریم که می‌شود: ۱۱۰

بعدا اسم مرضیه را به ابجد کبیر می‌بریم و جمع حروف آن می‌شود: ۱۰۵۵

بعدا ۱۱۰ و ۱۰۵۵ را با هم جمع می‌کنیم و می‌شود: ۱۱۶۵

آنگاه ۱۱۶۵ را بر ۱۲ تقسیم کنیم باقیمانده‌اش می‌شود: ۱

پس طالع این نفر را میبایست از برج ۱، که برج حمل می باشد بخوانیم.

روش گرفتن فال حروف ابجد

نکته: برای حروف «گ چ پ ژ» هم که در عربی موجود نیستند و در حروف ابجد هم وجود ندارند به این ترتیب عمل می‌کنیم که برای حرف گ، از ابجد حرف ج؛ برای حرف پ، از ابجد حرف ب و برای حرف ژ، از ابجد حرف ز استفاده می‌کنیم.

البته بعضی از حکما گفته‌اند حروف گ. چ. پ. ژ. که در عربی نیستند را اصلا حساب نمی‌کنیم؛

و در واقع آن حروف را از اسم نفر حذف می‌کنیم.

برای حروفی که تشدید دارند هم در برخی منابع گفته‌اند که می بایست حروف مشدد را دوبار حساب کنیم و برخی دیگر گفته‌اند که نه همان یک بار حساب‌شان می‌کنیم.

طالع هر نفر در فال حروف ابجد

طالع متولدین برج حمل در فال حروف ابجد

برج ۱ برج حمل میباشد.

در مورد زنان برج حمل این گونه می‌گویند که خانه‌داری زیاد عالی دارند و مادر و همسری بی‌نظیر هستند.

رنگ سبز و روز پنجشنبه برای این زنان زیاد خوش‌یمن میباشد و بهتر می باشد از این خوش‌یمنی استفاده کنند.

مردان برج حمل هم مردان بلند‌قد، خوش اخلاق و خوش‌اقبالی هستند که اصلا با دروغ نمی‌سازند.

برج ۲ برج ثور است.

زنان برج ثور زنانی خوش اخلاق و قشنگ هستند که دشمنان بسیاری دارند، ولی این دشمنان نمی‌توانند به آن‌ها آسیبی برسانند.

مردان برج ثور مقداری دمدمی مزاج هستند. از خصوصیات خوب‌شان این میباشد که چشم به مال دیگران ندارند. انگشتر فیروزه برای آن‌ها زیاد خوش‌یمن و مبارک می باشد.

طالع متولدین برج ثور در فال حروف ابجد

برج ۳ برج جوزا میباشد.

زنان برج جوزا دمدمی مزاج و چرب‌زبان هستند.

این زنان صاحب فرزندان بسیاری می‌شوند؛ و در کار خود همیشه حیران بوده و نمی‌داند چه کار بکند.

مردان برج جوزا زود عصبانی می‌شوند و زود هم آهسته می‌شوند.

آن‌ها رازدار‌هایی قوی هستند که اسرار به هیچ کسی نمی‌گویند، چون معتقد هستند کسی راز آن‌ها را نگه نمی‌دارد.

برج ۴ برج سرطان میباشد.

زنان متولد این برج اصلا قرض دادن بهشان نمی‌سازد و هر که از آن‌ها قرضی گیرد دیگر پس نمی‌دهد.

بیش بیماری‌های زنان این برج در دل و کمر‌شان میباشد که میبایست زیاد از این اعضا مراقبت کنند.

مردان برج سرطان مردانی صاحب عزت و ثروت هستند که زیاد زیرک و دانا هستند، ولی در خیلی دیرباور هستند و حرف هیچ‌کس را راحت باور نمی‌کنند.

برج ۵ برج اسد میباشد.

زنان متولد برج اسد زیاد آتشین و در عین حالا خاکی هستند. این زنان عمر طولانی می‌کنند و از خواهر و برادر شانس ندارند.

مردان این برج هم مردانی هستند که حرف‌هایشان پیش بزرگان پذیرفته میباشد، ولی خودشان به سختی حرف کسی را می‌پذیرند مگر این که با روی خیلی خوش با آن‌ها صحبت شود. زیاد هم خوش‌گذران میباشد.

طالع متولدین برج اسد در فال حروف ابجد

برج ۶ برج سنبله میباشد.

زنان برج سنبله زنانی سرخ‌رو هستند که زیاد مومن و خداترس هستند.

این زنان از خویشاوندان‌شان دور می‌افتند. اما در غربت مقاوم هستند.

مردان برج سنبله هم از سخن دروغ و مال حرام بدشانسی بسیاری می‌آورند.

فرزندان زیادی هم در طالع‌شان هست. از حیوانات چهارپا مثل اسب و گوسفند شانس آورده و روز یکشنبه بسیار برای‌شان خوش‌یمن میباشد.

برج ۷ برج میزان میباشد.

زنان این برج زنان زیاد راستگویی هستند که با دروغ و دروغ‌گو دشمنی عمیقی دارند.

در میان مردم هم زیاد شناخته‌شده و سرافراز هستند.
مردان برج میزان زیاد در شراکت بدشانس هستند و بهتر میباشد با کسی شریک نشوند.

انگشتر یاقوت برای این‌ها یمن بسیاری دارد.

آنها در سن ۸ سالگی خطر مرگ تهدید‌شان می‌کند، ولی اگر جان سالم به در ببرند تا ۸۰ سالگی به سلامت زندگی می‌کنند.

برج ۸ برج عقرب میباشد.

معمولا هیچ کس قدر این زنان را نمی‌داند و همواره به این زنان دروغ و تهمت‌های بسیاری می‌بندند که البته آسیب و ضرری به آن‌ها نمی‌رساند.

مردان این برج هم به هر کس وفادار بمانند از همان کس ضربه می‌خورند.

برای این مردان انگشتر عقیق بسیار خوش‌یمن میباشد.

فال ابجد

فال ابجد

طالع متولدین برج قوس در فال حروف ابجد

برج ۹ برج برج قوس میباشد.

زنان این برج اگر در نمازشان سستی کنند بدشانسی بسیاری می‌آورند.

بهتر میباشد که دعای چشم‌زخم برای فرزندان‌شان بگیرند، چون زیاد در چشم دیگران می‌آیند.

مردان برج قوس از خواهر و بردار نه خیری مشاهده کنند نه شری.

اما یک یار خیلی وفادار دارند که از برادر به ایشان نزدیک‌تر میباشد.

یک روز از یک هم‌سفر آسیب بسیاری می‌بینند، اما به خوبی می‌توانند از پس آن بر بیایند.

برج ۱۰ برج جدی میباشد. زنان برج جدی زیاد خوشبخت می‌شوند و از پدر، مادر، خواهر و برادران‌شان به ایشان خیر بسیاری می‌رسد.

برای این زنان رنگ آبی و سبز بسیار خوش‌یمن میباشد.

مردان این برج سعی بسیاری برای پول می‌کنند، اما حواس‌شان باشد که به ایشان همانقدری می‌رسد که خدا مقدر کرده میباشد.

در عین حالا زیاد دست و دل‌باز هستند، اما از قرض دادن شانس نمی‌آورند.

برج ۱۱ برج دلو میباشد. زنان برج دلو زنان زیاد کوشایی هستند که زیاد غصه می‌خورند.

در سن چهل سالگی خطر مرگ تهدید‌شان می‌کند و اگر جان سالم به در ببرند عمر طبیعی خواهند داشت.

مردان برج دلو بهتر میباشد هیچ زمان ضامن کسی نشوند. این مردان مدتی از همسرشان دور می‌افتند و رفیق نابابی در طالع‌شان هست که هر چقدر بخواهند از این رفاقت دوری کنند نتوانند.

طالع متولدین برج حوت در فال حروف ابجد

برج ۱۲ هم برج حوت میباشد.

زنان این برج هم رزق و روزی بسیاری دارند و در خانه شوهر بسیار خوشبخت می‌شوند.

ولی نه از یار و نه از دشمن شانس نمی‌آورد.

مردان این برج هم زیاد عاقل و باحیا هستند. امکان دارد از حیوانات درنده به ایشان آسیبی برسد، ولی نهایتا سرانجام به خیر می‌شوند.

یک یار پسندیده هم دارند که فقط همین یک شخص با ایشان پسندیده میباشد.

محاسبه حروف ابجد

آموزش کامل تبدیل اسم به عدد و حرف ابجد

یکی از انواع روش های طالع یا فال بینی، روشی میباشد که به راه محاسبه ابجدی گونه می‎گیرد.

برای این منظور اول بایستی نفر، نام خود و مادرش را به حروف جداگانه بنویسد، بعدا اعداد ابجدی آن حروف را ذیل آنان نوشته و اعداد این حروف را جمع نماید.

آنگاه حاصل جمع را دوازده – دوازده کم کرده عدد باقی مانده را (که عدد ماه ولد او محسوب می‎شود) به قسمت بروج دوازده گانه (اگر مرد باشد، در قسمت مردان واگر زن باشد، در قسمت زنان) برده آن طالع را که طالع اوست، بخواند.

اکنون نام و نام مادر کسی را که مایل میباشد با او ازدواج یا شراکت بکند، به دستور فوق نوشته اعداد آن را محاسبه کرده دوازده – دوازده کم بکند و عدد باقی مانده را به بروج دوازده گانه برده طالع او را بخواند.

حالا پس از مطالعه طالع خود و طالع فرد مورد پیشنهاد، می‎تواند طالع مشترک خود و نفر مورد پیشنهاد را مطالعه نموده، نیک و بد آن را دریابد.

به طور مثال اگر عدد باقی مانده از اعداد نام و نام مادر شماره 3 باشد، طالع سومین ماه از سال یعنی خرداد ماه را مطالعه می‎کنید.

اگر عدد باقی مانده از نام و نام مادر نفر مورد پیشنهاد شما 8 باشد طالع ماه هشتم از سال یعنی آبان ماه را مطالعه میکنید.

آنگاه طالع مشترک متولدین خرداد و آبان ماه را مطالعه کنید.

حروف و اعداد ابجدی که بایستی در این عمل مورد استفاده قرار گیرد، به شرح زیر است:

الف1ب2ج3د4ه5و6ز7ح8ط9ی1ک2ل3م4ن5
س6ع7ف8ص9ق1ر2ش3ت4ث5خ6ذ7ض8ظ9غ1

 

مثال از نحوه محاسبه حروف ابجد اسم

یک مثال برای شما: فرض کنیم نام شما (علی) و نام مادرتان فاطمه میباشد.

حرو ف این دو نام ر به ترتیب زیر به طور جداگانه می‎نویسیم و عدد هر حرف را هم در ذیل یا در کنار آن می‎نویسیم.

(7 ع + 3 ل + 1 ی + 8 ف + 1 ا + 9 ط + 4 م + 5 ه) جمع اعداد 38 می‎شود.

دوازده کسر کردیم 2 باقی ماند. این عدد ماه تولد شما، یعنی اردیبهشت ماه میباشد.

شما بایستی فال متولدین اردیبهشت را مطالعه کنید.

حالا فرض می‎کنیم اسم شخصی که مایلید با او ازدواج یا شراکت نمایید، (طاهره) و نام مادرش شهین می باشد.

حروف و اعداد این دو نام را به ترتیب زیر نوشته جمع می‎کنیم.

(9 ط + 1 ا + 5 ه + 2 ر + 5 ه + 3 ش + 5 ه + 1 ی + 5 ن) جمع اعداد حروف 36 می‎شود.

دوازده دوازده کم کردیم 12 باقی ماند. این عدد ماه تولد نفر مورد پیشنهاد شما است. یعنی ماه اسفند.

طالع مربوط به این ماه را مطالعه نمایید.

سرویس دات کام

آماده خدمات رسانی در زمینه های درج آگهی رایگان ، آگهی اینترتی آنلاین ، تبلیغات رایگان اینترنتی، ثبت تبلیغات آنلاین ، نیازمند های رایگان و … به شما همراهان گرامی می باشد.

با درج آگهی در سایت سرویس دات کام، آگهی خود را به مشاهده هزاران کاربر قرار دهید.

—————————————————————————————–

مطالب مرتبط: